शाश्वती भाग 2 दशमः पाठः

शाश्वती भाग 2 दशमः पाठः (1) संस्कृतभाषाया उत्तराणि लिखत । प्रश्न क- श्रीनायार : कुत्र गमनाय इच्छां न प्रकटितवान्? उत्तर- श्रीनायारः स्वराज्यं केरलं प्रति गमनाय इच्छां न प्रकटितवान्! प्रश्न ख- विभागस्य विपक्षे केषाम् अभियोगो नास्ति? उत्तर- विभागस्य...

अष्टमः पाठः- भू – विभागाः

अष्टमः पाठः- भू – विभागाः 1 . संस्कृतेन उत्तरं दीयताम्क . पृथिव्याः कति भेदाः ? उत्तर – पृथिव्या: सप्तः भेदाः । ख . पृथिव्याः सप्तपुटानां नामानि कानि सन्ति ? उत्तर – पृथिव्याः सप्तपुटानां नामानि सन्ति – पुटानि, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पातालाख्यानि । ग . पर्वता:...

षष्ठःपाठः सूक्ति सुधा

षष्ठःपाठः सूक्ति सुधा ( 1 ) संस्कृतभाषाया प्रश्नोत्तराणि लिखत । ( क ) सर्वत्र कीदृशं नीरम् अस्ति ? उत्तर – सर्वत्र नीरजराजितम् नीरम् अस्ति । ( ख ) मरालस्य मानसं कं विना न रमते ? उत्तर – मरालस्य मानसं मानसं ( मानसरोवर ) विना न रमते । ( ग ) विद्वान् कम् अपेक्षते ? उत्तर...

पंचमः पाठः शुकनासोपदेश

पंचमः पाठः शुकनासोपदेश 1. संस्कृतेन उत्तरं दीयताम् । क. लक्ष्मीमद: की दृशः? उत्तर :- लक्ष्मीमद: अपरिणामोपशमः दारुणः अस्ति । ख. चन्द्रापीडं कः उपदिशति? उत्तर :- चन्द्रापीडं मंत्री शुकनाश: उपदिशति । ग. अनर्थपरम्परया: किं कारणम् । उत्तर :- अनर्थपरम्पराया: कारणाणि – ‘1....

प्रथमः पाठः विद्ययाऽमृतमश्नुते

प्रथमः पाठः विद्ययाऽमृतमश्नुते (1) संस्कृतभाषाया उत्तरं लिखत । (क ) ईशावास्योपनिषद् कस्याः संहिताया: भागः ? उत्तर – ईशावास्योपनिषद् यजुर्वेदस्य संहितायाः भागः । ( ख ) जगत्सर्वं कीदृशम् अस्ति: ? उत्तर – जगत्सर्वं ईशावास्यम् अस्तिः । ( ग ) पदार्थभोगः कथं...
0:00
0:00