Chapter 7 सड.कल्पः सिद्धिदायकः

Chapter 7 सड.कल्पः सिद्धिदायकः Textbook Questions and Answers प्रश्न: 1. उच्चारणं कुरुत- (उच्चारण कीजिए- Pronounce these.) उत्तराणि: छात्र ध्यानपूर्वक उच्चारण करें। प्रश्न: 2. उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत- (उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए Fill...

Chapter 15 लालनगीतम्

Chapter 15 लालनगीतम् पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. गीतम् सस्वरं गायत। उत्तर: स्वयं गायन करें। प्रश्न 2. एकपदेन उत्तरत (क) का विहसति ? (ख) किम् विकसति ? (ग) व्याघ्रः कुत्र गर्जति ? (घ) हरिणः किं खादति ? (ङ) मन्दं कः गच्छति ? उत्तर: (क) धरणी (ख) कमलम् (ग) गहने...

Chapter 14 अनारिकायाः जिज्ञासा

Chapter 14 अनारिकायाः जिज्ञासा पाठ्यपुस्तक के प्रश्न – अभ्यास प्रश्न 1. उच्चारणं कुरुत – मन्त्री – कर्मकरा: – निर्माणम् जिज्ञासा – भ्रात्रा – पित्रे . भ्रातृणाम् – उद्घाटनार्थम् – पितृभ्याम् नेतरि – अपृच्छत् – चिन्तयन्ती उत्तर: स्वयं उच्चारण कीजिए। प्रश्न 2....

Chapter 13 अमृतं संस्कृतम्

Chapter 13 अमृतं संस्कृतम् पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. उच्चारणं कुरुत – बहीनाम् – सङ्गणकस्य चिकित्साशास्त्रम् – वैशिष्ट्यम् भूगोलशास्त्रम् – वाङ्मये विद्यमानाः – अर्थशास्त्रम् उत्तर: स्वयं उच्चारण करें। प्रश्न 2. प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखत – (क) का...

Chapter 12 विद्याधनम्

Chapter 12 विद्याधनम् पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. उपयुक्तकथनानां समक्षम् ‘आम्’, अनुपयुक्तकथनानां समक्षं ‘न’ इति लिखत – (क) विद्या राजसु पूज्यते। (ख) वाग्भूषणं भूषणं न। (ग) विद्याधनं सर्वधनेषु प्रधानम्। (घ) विदेशगमने विद्या बन्धुजनः न भवति। (ङ) विद्या...
0:00
0:00