Chapter 7 सड.कल्पः सिद्धिदायकः Textbook Questions and Answers प्रश्न: 1. उच्चारणं कुरुत- (उच्चारण कीजिए- Pronounce these.) उत्तराणि: छात्र ध्यानपूर्वक उच्चारण करें। प्रश्न: 2. उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत- (उदाहरण के अनुसार…

Chapter 15 लालनगीतम् पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. गीतम् सस्वरं गायत। उत्तर: स्वयं गायन करें। प्रश्न 2. एकपदेन उत्तरत (क) का विहसति ? (ख) किम् विकसति ? (ग) व्याघ्रः कुत्र…

Chapter 14 अनारिकायाः जिज्ञासा पाठ्यपुस्तक के प्रश्न – अभ्यास प्रश्न 1. उच्चारणं कुरुत – मन्त्री – कर्मकरा: – निर्माणम् जिज्ञासा – भ्रात्रा – पित्रे . भ्रातृणाम् – उद्घाटनार्थम् – पितृभ्याम्…

Chapter 13 अमृतं संस्कृतम् पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. उच्चारणं कुरुत – बहीनाम् – सङ्गणकस्य चिकित्साशास्त्रम् – वैशिष्ट्यम् भूगोलशास्त्रम् – वाङ्मये विद्यमानाः – अर्थशास्त्रम् उत्तर: स्वयं उच्चारण करें। प्रश्न 2.…

Chapter 12 विद्याधनम् पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. उपयुक्तकथनानां समक्षम् ‘आम्’, अनुपयुक्तकथनानां समक्षं ‘न’ इति लिखत – (क) विद्या राजसु पूज्यते। (ख) वाग्भूषणं भूषणं न। (ग) विद्याधनं सर्वधनेषु प्रधानम्। (घ)…

Chapter 11 समवायो हि दुर्जयः पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत (क) वृक्षे का प्रतिवसति स्म? (ग) गज: केन शाखाम् अत्रोटयत्? (ङ) मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्? (ख)…

Chapter 10 विश्वबंधुत्वम्पाठ्यपुस्तक के प्रश्न-अभ्यास प्रश्न 1. उच्चारणं कुरुत दुर्भिक्षे – राष्ट्रविप्लवे – विश्वबन्धुत्वम् विश्वसन्ति – उपेक्षाभावम् – विद्वेषस्य ध्यातव्यम् – दुःखभाक् – प्रदर्शयन्ति उत्तर: विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न 2.…

Chapter 9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि अभ्यासः प्रश्न: 1. उच्चारणं कुरुत अग्रिमदिने, षड्वादने, अष्टवर्षदेशीया, अनुगृह्णातु, भवत्सदृशानाम्, गृहसञ्चालनाय, व्यवस्थाये, महार्घताकाले, अद्यै वास्या:, करतलवादसहितम्। उत्तर: अध्यापककस्य । अध्यापिकायाः सहायतया उच्चारण प्रश्न: 2. एकपदेन…

Chapter 8 त्रिवर्णः ध्वजः Textbook Questions and Answers प्रश्न: 1. शुद्ध कथनस्य समक्षम् ‘आम्’ अशुद्ध कथनस्य समक्षं ‘न’ इति लिखत- (शुद्ध कथन के सामने ‘आम्’ और अशुद्ध कथन के सामने…

Chapter 6 सदाचारः Textbook Questions and Answers प्रश्न: 1. सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। (सभी श्लोकों को लय में गाइए। Recite all the Shlokas.) उत्तराणि: छात्र सुस्वर में सभी श्लोकों को…